שירות לקוחות
מרכז מידע
חיפוש
הירשמו לעלון המידע וקבלו עדכונים וטיפים חמים לתיבת הדוא"ל שלכם:


אני מעוניין לקבל:
 מידע ללקוחות עסקיים
 מידע ללקוחות פרטיים

ביטוח רכוש » ביטוח אחריות מקצועית

ביטוח אחריות מקצועית מיועד לבעלי מקצועות חופשיים ובעיקר ל"צווארון לבן" כגון רופאים, עורכי דין, אדריכלים וכו
ביטוח אחריות מקצועית נועד לכסות נזק לגוף או לרכוש של צד שלישי, או נזק כספי לצד שלישי, בגין הפרת חובה מקצועית בתום לב, אשר מקורה במעשה או במחדל המהווים רשלנות, טעות או השמטה של המבוטח במסגרת מקצועו של המבוטח, בגינו ניתן הכיסוי בפוליסה ואשר תביעה בגינו הוגשה לראשונה במהלך תקופת הביטוח, והאירוע הביטוחי עצמו התרחש לאחר התאריך הרטרואקטיבי שנקבע בפוליסה (פוליסה על בסיס מועד הגשת התביעה - claims made basis).


בסיס הגשת תביעה

ביטוח אחריות מקצועית במרבית המקרים נערך על בסיס "הגשת תביעה".
כלומר, הכיסוי ניתן לאחריות בשל תביעה אשר תוגש נגד המבוטח לראשונה (ותימסר למבטח) בתקופת הביטוח. הביטוח אינו מכסה תביעה בשל אירוע שקרה בתקופת הביטוח אם תביעה כזאת הוגשה לאחר תום תקופת הביטוח (אלא אם כן חידש המבוטח את הפוליסה). המבטח בד"כ תוחם את מועד קרות מקרה הביטוח לתקופת הביטוח או לתקופה למפרע (התקופה הרטרואקטיבית) הנקובה ברשימה.

כדי לשמור על רצף הכיסוי – חשוב לחדש את הביטוח מדי שנה. כדי להימנע ממצב בו המבוטח עשוי "לפול בין הכיסאות" רצוי, במידת האפשר, לחדש את הביטוח אצל אותו המבטח.

בעולם בו אנו חיים, הגשת תביעות כנגד בעלי מקצועות חופשיים הינה תופעה הולכת וגדלה. מגמה זו דורשת מבעלי מקצועות שהם לא רק "צווארון לבן" כגון קוסמטיקאיות, מטפלים אלטרנטיביים 0להגן על עצמם, כך שיוכלו להמשיך לעבוד בבטחה וללא חשש.

 
גבול האחריות
 
גבול האחריות הינו סכום הביטוח אותו "רוכש" המבוטח לפי בחירתו במסגרת הפוליסה והוא הסכום המכסימלי אותו תשלם חברת הביטוח בגין תביעה ו/או תביעות שיחויב בהן בעל המקצוע. גבול האחריות מחולק לעיתים (לבחירת המבוטח) לגבול אחריות למקרה ולסה"כ גבול האחריות לתקופה.

הוצאות משפט סבירות

כמו כל ביטוח חבויות במדינת ישראל, גבול האחריות בפוליסה כולל כיסוי מעבר לגבול האחריות של המבטח גם במקרה הוצאות משפט סבירות שהוציא המבוטח. בחלק מהפוליסות נקבע כתנאי לכיסוי הוצאות משפט קבלת אישור מהמבטח מראש ובכתב.
 
התאמת הביטוח
לביטוח אחריות מקצועית אין תנאי ביט ועל כן ניתן למצוא הבדלים ניכרים בין תכניות הביטוח השונות. על כן מומלץ לבדוק היטב את תנאי הביטוח המוצעים לפני ההתקשרות, ולדאוג להתאים אותם לצרכים המיוחדים של המבוטח.
 

צור עמנו קשר עוד היום ונבנה לך פוליסה שתענה על הצרכים האישיים שלך
 
 

 
© Hava Paz Insurance Agency Ltd.