שירות לקוחות
מרכז מידע
חיפוש
הירשמו לעלון המידע וקבלו עדכונים וטיפים חמים לתיבת הדוא"ל שלכם:


אני מעוניין לקבל:
 מידע ללקוחות עסקיים
 מידע ללקוחות פרטיים

חדשות ללקוח העסקי

פנסיה חובה לעצמאיים

(15/03/2012)

זו לו טעות כתיב! משרד האוצר ולהב (לשכת ארגוני העצמאים בישראל) הגיעו לסיכום על מרבית הפרטים הנוגעים להסכם פנסיה חובה לעצמאיים. לאחר שהופעל מ 2008 הסדר פנסיוני חובה לשכירים כעת מתגבשים הפרטים הסופיים להפעלת הסדר לעצמאיים.

הסדר פנסיית החובה לעצמאים, שאמור היה לחייב כ 350-אלף עצמאים במשק להפריש מהכנסתם לחיסכון פנסיוני, מתחדש לאחר שיישום ההסדר נתקל בקשיים רבים מצד משרד האוצר.

היוזמה, שראשיתה בימי ידין ענתבי, המפקח הקודם על שוק הביטוח, לא התקדמה תחת המפקח הנוכחי, פרופ עודד שריג. פנסיית החובה לעצמאיים, הייתה אמורה לצאת לדרך כבר בתחילת 2011 כשההחלטה על פנסיית החובה לעצמאיים התקבלה עוד בנובמבר  2010 במסיבת עיתונאים שכינס שר האוצר.

הדיונים כרגע נסובים על דרכי היישום ואכיפה של החוק. הצדדים מקיימים מזה חודש
מגעים אינטנסיביים, בהשתתפות להב, האוצר והתמת.

אין ספק שהנושא יועלה בתקשורת ויעורר הדים בקרב העצמאיים.
כמנהגנו, נעדכן אתכם בפרטים הסופיים.

צו הרחבה מעודכן לביטוח פנסיוני מקיף לשכירים

(09/10/2011)

ב 3/08/2011 נחתם צו הרחבה הקובע שינויים נוספים בהפרשות בהם חייבים מעסיקים בגין עובדיהם במסגרת פנסיית החובה. עיקרו של הצו הינו הגדלה נוספת בהפרשות של המעסיק והעובד החל משנת 2014 ואשר חל על כלל העובדים במשק למעט עובד שיש לו הסדר פנסיה מיטיב.

צו ההרחבה החדש למעשה מטיל חובה נוספת על המעסיקים בכך שהינו קובע הגדלה נוספת בהפרשות העובד והמעסיק החל משנת 2014. הצו החדש קובע שהחל מה 01/01/2014 תתווסף מדרגת פנסיה נוספת של 17.5% הפרשה מהשכר – מתוכם 6% לפיצויים‚ 6% לתגמולים על חשבון המעסיק ועוד 5.5% לתגמולים על חשבון העובד. כלומר משנת 2014 יושוו השיעורים המתחייבים מן הצו לשיעורים המקובלים בביטוח פנסיוני מלא לכל העובדים במשק

להלן טבלת ההפרשות המעודכנת החל משנת 2011 ואילך:

 

החל מיום ואילך

הפרשות מעביד

הפרשות עובד

הפרשות מעסיק לפיצויים

סה”כ

1.1.2011

3.33%

3.33%

3.34%

10%

1.1.2012

4.16%

4.16%

4.18%

12.5%

1.1.2013

5%

5%

5%

15%

1.1.2014

6%

5.5%

6%

17.5%

הצו חל על כלל העובדים במשק למעט עובד שחל עליו הסכם מטיב שימשיך לחול עליו. כלומר‚ החל משנת 2014‚ הסדר פנסיה אשר במסדרתו עובד ומעסיק מפרישים פחות מ 17.5% יחדיו אינו נחשב הסכם מטיב ועל כן יחולו על העובד הוראות הצו ועל המעסיק והעובד להפריש בהתאם להוראות לעיל.

תיקון 5 לחוק

(09/10/2011) תיקון 5 לחוק – הבהרות חשובות לעצמאיים ושכירים

כידוע‚ בתאריך ה 01/01/2008 נכנס לתוקפו תיקון מספר 3 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסים התשס”ה 2005. במסגרתו נקבע‚ בין היתר‚ כי כל ההפקדות לחיסכון בקופות גמל לתגמולים בגין שנת המס 2008 ואילך - ייועדו למטרת קצבה. לפיכך החל ממועד זה עצמאיים שהפקידו כספים לקופות אלו ניתן למשוך רק לאחר העברתם לקופות גמל משלמות לקצבה‚ ובהתאם לכללים החלים על קופות אלה.
לגבי שכירים שהופקדו עבורם פיצויים‚ כספים אלו יועדו למטרת קצבה.

תיקון 5 שנכנס לתוקפו ב 18/11/2010 מאפשר שינוי לגבי הכספים האלו בהתאם לתנאים הבאים:

1. שכירים או פורשים ממקום עבודתם אשר זכאותם למשיכת פיצויים התגבשה בין התאריכים 31/12/2007 – 31/12/2011

יכולים לבחור להשאיר את כספי הפיצויים בתוכניות שלהם ככספי ”פרט” שאינם כפופים לתקנות קופות הגמל וכך לשמור על נזילותם והאפשרות למושכם בכל עת בסכום הוני (משיכה של כל הסכום הנצבר בתשלום אחד).
אפשרות נוספת‚ משיכת כספי הפיצויים כסכום הוני‚ בניכוי מס רווחי הון בשיעור 15% על הרווח הנומינאלי‚ שייצבר בגין כספים אלה עד למועד המשיכה.
שימת לבך כי בקשה לפדיון בהתאם לאפשרות זו ניתן להגיש פעם אחת בלבד.

2. עצמאיים אשר מלאו להם 60 ביום ה 31/12/2007

עצמאיים אלו אשר הפקידו לפחות פעם אחת בין ה 01/01/2008 לבין ה 18/11/2010 יכולים למשוך את היתרה הצבורה בקופת הגמל הלא משלמת לקצבה (חיסכון לתגמולים הוני לשעבר) בגין התקופה שבין ה 31/12/2007 לבין ה 31/12/2011‚ בסכום חד פעמי.

האמור אינו מהווה ייעוץ פנסיוני ויש לפנות למשרדינו לשם קבלת מידע נוסף.

לפרטים נוספים נא לפנות לאייל בטלפון 03-9665669

דוחות כספיים של מנורה מבטחים2011

(18/09/2011)

קבוצת מנורה מבטחים מדווחת על רווח נקי של 56.2 מיליון ₪ למחצית הראשונה של שנת 2011 ועל רווח נקי של 4 מיליון ₪ ברבעון השני של שנת 2001.
סך הפרמיות ודמי גמולים שנגבו עי החברה במחצית הראשונה של השנה הסתכמו בכ- 5.14 מיליארד ₪, גידול של כ- 13%.
סך הנכסים המנוהלים עי הקבוצה הסתכם לכ- 83 מיליארד ₪.
היקף הנכסים המנוהל בקרן הפנסיה גדל לכ- 36.1 מיליארד ₪, שיעור גידול של 21% ביחס לתום הרבעון השני של שנת 2010.
עודף ההון העצמי של מנורה מבטחים ביטוח עומד על כ- 373 מיליוני ₪.

קבוצת מנורה מבטחים מדווחת על רווח נקי של 56.2 מיליון ₪ למחצית הראשונה של שנת 2011 אל מול רווח של 117.4 מיליון ₪ בתקופה המקבילה אשתקד. ברבעון השני עמד הרווח הנקי על כ- 4 מיליון ₪ אל מול הפסד של 23.1 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד. בנוסף, הקבוצה מדווחת על הפסד כולל למחצית הראשונה של השנה של כ- 11.2 מיליון ₪ אל מול רווח כולל של 131.5 מיליון ₪ בתקופה המקבילה אשתקד ועל הפסד כולל של 43.4 מיליון ₪ ברבעון השני של 2011 אל מול הפסד כולל של 46.9מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד.

הירידה ברווח מוסברת בעיקרה עקב הירידות ב שוק ההון ועליית מדד המחירים לצרכן השנה אל מול התקופה המקבילה אשתקד , אשר השפיע ו לרעה על רווחי הנוסטרו, וגרמו ל אובדן רווח בקופות הגמל מבטיחות התשואה ביחס לשנה הקודמת. בנוסף, התחרות בענף הרכב רכוש השפיעה לרעה על רווחיות הקבוצה.

סך הנכסים המנוהלים ע י הקבוצה הסתכמו בכ- 85 מיליארד ₪, כאשר 36.2 מיליארד ₪ מתוכם מנוהלים במבטחים החדשה, קרן הפנסיה הגדולה בישראל.

היקף נכסי קופות הגמל המנוהלים עי הקבוצה הסתכם בסך של מעל ל- 13 מיליארד ₪, מתוכם סך של כ- 4.5 מיליארד ₪ בקופות גמל מבטיחות תשואה.

נכסי קרן הפנסיה מבטחים החדשה הסתכמו בסוף הרבעון השני של שנת 2011 בסך של כ- 36.2 מיליארד ₪, לעומת כ- 29.6 מיליארד ₪ בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ- 21.4%. ההפקדות לקרן הפנסיה הסתכמו למחצית הראשונה של השנה בכ- 2.3 מיליארד ₪ אל מול 1.9 מיליארד ₪ בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ- 18.1% . מבטחים החדשה, הינה קרן הפנסיה הגדולה בישראל והחזיקה בסוף הרבעון השני של שנת 2011, בנתח שוק של כ- 38% מבין קרנות הפנסיה החדשות המקיפות.

מנתוני בית ההשקעות מנורה מבטחים פיננסים, עולה כי היקף הנכסים המנוהל בקרנות הנאמנות , קופות גמל וניהול תיקים עומד על כ- 20.4 מיליארד ₪, נכון לסוף הרבעון השני של שנת 2011.

קבוצת מנורה מבטחים מתמחה בניהול עסקי ביטוח , פנסיה ופיננסים. הקבוצה מנהלת נכסים בהיקף של כ- 85 מיליארד שח. מנורה מבטחים מציעה מגוון פתרונות בתחומי ביטוח חיים, ביטוח בריאות, ביטוח כללי, קרנות פנסיה חדשות, קופות גמל, ניהול תיקי השקעות, ניהול קרנות נאמנות ומוצרים פיננסים מתקדמים. מנורה מבטחים מחזיקה במלוא הבעלות על קרן הפנסיה הגדולה בישראל, מבטחים החדשה, המנהלת נכסים בהיקף של למעלה מ- 36 מיליארד ₪. בשנות פעילותה, מאז שנת 1935 ביססה מנורה מבטחים שם של חברה אמינה, יציבה ויצירתית, המעניקה ללקוחותיה שירות מקצועי, אמין ויעיל ותשואות מהגבוהות בענף הביטוח והחיסכון ארוך הטווח, וזאת לאורך שנים.

© 2006-07 Hava Paz Insurance Agency Ltd.