שירות לקוחות
מרכז מידע
חיפוש
הירשמו לעלון המידע וקבלו עדכונים וטיפים חמים לתיבת הדוא"ל שלכם:


אני מעוניין לקבל:
 מידע ללקוחות עסקיים
 מידע ללקוחות פרטיים

ארכיון חדשות

תיקון 5 לחוק

09/10/2011

תיקון 5 לחוק – הבהרות חשובות לעצמאיים ושכירים

כידוע‚ בתאריך ה 01/01/2008 נכנס לתוקפו תיקון מספר 3 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסים התשס”ה 2005. במסגרתו נקבע‚ בין היתר‚ כי כל ההפקדות לחיסכון בקופות גמל לתגמולים בגין שנת המס 2008 ואילך - ייועדו למטרת קצבה. לפיכך החל ממועד זה עצמאיים שהפקידו כספים לקופות אלו ניתן למשוך רק לאחר העברתם לקופות גמל משלמות לקצבה‚ ובהתאם לכללים החלים על קופות אלה.
לגבי שכירים שהופקדו עבורם פיצויים‚ כספים אלו יועדו למטרת קצבה.

תיקון 5 שנכנס לתוקפו ב 18/11/2010 מאפשר שינוי לגבי הכספים האלו בהתאם לתנאים הבאים:

1. שכירים או פורשים ממקום עבודתם אשר זכאותם למשיכת פיצויים התגבשה בין התאריכים 31/12/2007 – 31/12/2011

יכולים לבחור להשאיר את כספי הפיצויים בתוכניות שלהם ככספי ”פרט” שאינם כפופים לתקנות קופות הגמל וכך לשמור על נזילותם והאפשרות למושכם בכל עת בסכום הוני (משיכה של כל הסכום הנצבר בתשלום אחד).
אפשרות נוספת‚ משיכת כספי הפיצויים כסכום הוני‚ בניכוי מס רווחי הון בשיעור 15% על הרווח הנומינאלי‚ שייצבר בגין כספים אלה עד למועד המשיכה.
שימת לבך כי בקשה לפדיון בהתאם לאפשרות זו ניתן להגיש פעם אחת בלבד.

2. עצמאיים אשר מלאו להם 60 ביום ה 31/12/2007

עצמאיים אלו אשר הפקידו לפחות פעם אחת בין ה 01/01/2008 לבין ה 18/11/2010 יכולים למשוך את היתרה הצבורה בקופת הגמל הלא משלמת לקצבה (חיסכון לתגמולים הוני לשעבר) בגין התקופה שבין ה 31/12/2007 לבין ה 31/12/2011‚ בסכום חד פעמי.

האמור אינו מהווה ייעוץ פנסיוני ויש לפנות למשרדינו לשם קבלת מידע נוסף.

לפרטים נוספים נא לפנות לאייל בטלפון 03-9665669

© 2006-07 Hava Paz Insurance Agency Ltd.