שירות לקוחות
מרכז מידע
חיפוש
הירשמו לעלון המידע וקבלו עדכונים וטיפים חמים לתיבת הדוא"ל שלכם:


אני מעוניין לקבל:
 מידע ללקוחות עסקיים
 מידע ללקוחות פרטיים

תנאי שימוש

חוה פז סוכנות לביטוח בע”מ (להלן: ”החברה”) מאפשרת גישה לאתר האינטרנט שלה (להלן: ”האתר”) ושימוש בו‚ בכפוף לתנאים המפורטים להלן. לצורך הנוחות בלבד‚ מנוסחים תנאי השימוש בלשון זכר אולם‚ הם מופנים לגברים ונשים כאחד. אנא הקפד לעיין בתנאי השימוש‚ מאחר ועצם שימושך באתר מהווה הסכמה חד משמעית ובלתי חוזרת מצדך לתנאי השימוש‚ ללא כל הגבלה או הסתייגות. אם אינך מסכים לאמור בתנאי השימוש‚ אינך רשאי לעשות כל שימוש שהוא באתר. תנאי השימוש מסדירים את היחסים בין החברה לבין כל אדם הגולש ו/או צופה ו/או משתמש בדרך אחרת באתר או במידע המצוי בו (להלן: ”המשתמש”) כדלקמן:
1.       האתר והתכנים המופיעים בו על כל צורותיהם מוגנים ע”י זכויות יוצרים‚ סימני מסחר וזכויות קניין אחרות. כמו כן‚ האתר כמכלול מוגן כיצירה שלמה. אין לעשות כל פעולה שיש בה כדי לפגוע בזכויות הנ”ל. חל איסור להעתיק‚ להפיץ מחדש‚ לשדר או לפרסם בכל אופן שהוא מידע מוגן‚ ללא הסכמה מראש ובכתב מאת החברה. כן אסור לעשות במידע מוגן כל שינוי‚ או כל פעולה העלולה לפגוע בנכונות המידע‚ מהימנותו או בשמה הטוב של החברה כבעלת זכויות יוצרים בו‚ או של כל גורם אחר‚ לו יש בעלות כאמור במידע.
2.       האתר בכללותו - כולל כל המידע המופיע בו‚ קוד התוכנה העומד בבסיסו וכל מידע או חומר הנגישים באמצעות האתר - עומד לרשות המשתמש כמות שהוא (As is) השימוש באתר נעשה על-ידי המשתמש ועל אחריותו בלבד. תיתכן אפשרות שבמידע המופיע באתר נפלו שיבושים ו/או שגיאות ו/או אי דיוקים‚ למרות שהחברה עושה ותעשה כל שביכולתה לוודא את איכות‚ אמינות‚ שלמות ורמת הדיוק והעדכון של התכנים הכלולים באתר. החברה לא תהא אחראית לנזק שעלול להיגרם למשתמש עקב קיום שיבושים כנ”ל. החברה לא תישא בכל אחריות או חבות שהיא בגין כל שיבוש‚ טעות או השמטה בתכולת האתר‚ ולא תהיה אחראית לכל נזק – ישיר ו/או עקיף‚ הנגרם עקב שימוש באתר על ידי המשתמש או עקב מניעה כלשהי מהגישה או השימוש באתר.
3.       החברה לא תישא בכל אחריות לכל נזק אשר עלול להיגרם כתוצאה מ”וירוסים”‚ יישומי תוכנה‚ פריצות ו/או כל פגיעה באמצעי אבטחת המידע אותם נוקטת החברה.
4.       החברה לא תהיה אחראית בשום מקרה למידע המצוי באתרים אחרים המקושרים לאתר ו/או מהאתר באמצעות קישורים אלקטרוניים (”Links”) והיא לא תישא באחריות לנזקים - מכל מין שהוא - שייגרמו למשתמש עקב הסתמכות על המידע המצוי באתרים אילו.
5.       החברה מבהירה בזאת כי המידע הכלול באתר הנו למטרות כלליות ואינפורמטיביות בלבד ואינו מהווה משום המלצה‚ שידול או ייעוץ לביצוע עסקאות ו/או כל פעולה אחרת עם החברה ו/או עם כל גורם אחר‚ לפני ביצוע עסקה‚ השקעה או נטילת חבות כספית כלשהי ו/או כל פעולה אחרת בהסתמך על המידע המצוי באתר‚ החברה ממליצה לך להיוועץ ביועץ מקצועי מוסמך בתחום הרלוונטי. כל הסתמכות על הצהרות‚ הבעות עמדה‚ עצות או כל מידע אחר המוצג באתר הנה באחריותך המוחלטת והבלעדית.
6.       ידוע לך והנך מסכים לכך שהחברה - בכפוף לחוק הגנת הפרטיות‚ התשמ”א-1981 ולכל דין – תעשה החברה שימוש במידע אודותיך‚ על-מנת לספק לך אינפורמציה על מוצרים אותם משווקת החברה‚ בין אם מאת החברה ובין אם מאת צד שלישי כלשהו.
7.       החברה שומרת לעצמה את הזכות להסיר‚ לתקן‚ להוסיף או לשנות כל חלק מהמידע המצוי באתר‚ על-ידי עדכון האתר מעת לעת‚ ולצורך כך - גם להפסיק את פעילותו של האתר מפעם בפעם לצורכי תחזוקה. למשתמש לא תהיה כל טענה כלפי החברה בגין שינויים מסוג זה.
8.       החברה איננה מתחייבת‚ כי השימוש באתר לא יופרע ו/או יינתן באופן רציף ו/או יהיה חסין מפני תקלות‚ טעויות‚ שיבושים‚ אובדן וכשלים מכל סוג שהוא
9.       המשתמש מסכים שתשדורת מידע לאתר או ממנו אינם יוצרים בינו לבין החברה כל קשר או יחסים החורגים מן המפורט בתנאי השימוש.
10.   בכל מקרה של סתירה בין המידע שהתקבל במהלך השימוש באתר לבין המידע המצוי במשרדי החברה‚ בין אם במסמכיה הרשמיים ובין אם נמסר בכתב או בעל-פה על-ידי עובדי החברה‚ ייחשב כמחייב המידע המצוי במסמכיה הרשמיים שבמשרדי החברה.
11.   השימוש באתר הוא על אחריות המשתמש בלבד והמשתמש מוותר בזאת על כל דרישה‚ טענה‚ ו/או תביעה בקשר למידע ו/או לשימוש באתר. כמו כן‚ מתחייב המשתמש לשפות את החברה בגין כל נזק‚ הפסד‚ תשלום ו/או הוצאה (לרבות שכר טרחת עו”ד והוצאות משפט) שייגרמו לחברה ו/או לעובדיה עקב הפרת תנאי השימוש באתר או שימוש בלתי מוסמך באתר או במידע שבו.
12.   החבר הלא תשא בכל אחריות שהיא לכל נזק‚ שייגרם למשתמש ו/או לצד ג’ כלשהו‚ בנוגע למשלוח דואר אלקטרוני אשר נשלח אליך או על ידך‚ על פי בקשתך.
13.   השימוש באתר כפוף לדיני מדינת ישראל ולהם בלבד. המשתמש מסכים‚ כי סמכות השיפוט הבלעדית והייחודית בקשר לשימוש באתר נתונה לבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב‚ ולו בלבד.
14. כל תנאי מתנאי שימוש אלה אשר יימצא לגביו כי הוא חסר תוקף ו/או בלתי אכיף‚ לרבות‚ הגבלת אחריות בתנאי השימוש‚ יוחלף ע”י תנאי אכיף ובר תוקף אשר משמעותו דומה ככל האפשר לתנאי אשר נמצא כחסר תוקף ו/או בלתי אכיף.
© Hava Paz Insurance Agency Ltd.