בחרנו עבורכם מונחים מתחומים שונים שכדאי להכיר ויאפשרו לך במהלך הפגישות אתנו נוחות ובטחון בקבלת החלטות

מונחים בתחום הפנסיוני

סכומים המנוכים ע"י החברה מהחיסכון המצטבר במוצר הפנסיוני. דמי הניהול נקבעו ואושרו על ידי המפקח על הביטוח והינם משתנים בין מוצרי חיסכון ארוכי טווח שונים כגון קרן פנסיה, ביטוח מנהלים וקופת גמל. כמו כן, קיימים היום דמי ניהול קבועים ומשתנים מהצבירה בהתאם לתנאי החיסכון הפנסיוני

סכומים המנוכים מההפקדה החודשית המופנית למרכיב החיסכון הפנסיוני. דמי הניהול נקבעו ואושרו על ידי המפקח על הביטוח והינם משתנים בין מוצרי חיסכון ארוכי טווח שונים כגון קרן פנסיה, ביטוח מנהלים וקופת גמל.

פוליסה אשר בה מוגדר המעסיק כבעל הפוליסה והמבוטח הינו העובד ומבטיח לעובד זכויות המוגנות בחוזה מול חברת הביטוח

קרן פנסיה היא תוכנית לביטוח פנסיוני, המאפשרת לחוסכים בה לקבל תשלום חודשי לכל ימי חייהם לאחר יציאתם לגימלאות, וכן כיסויים ביטוחיים למקרה מוות או אובדן כושר עבודה טרם היציאה לגימלאות. קיימים סוגים שונים של קרנות פנסיה במשק וכולם מבוססים על תקנון ולא על חוזה. העמיתים בקרן הפנסיה הינם שווי זכויות וחובות עפ"י התקנון באותה קרן פנסיה.

פנסיה חודשית המשולמת לשאריו של עמית פעיל בקרן פנסיה אשר הלך לעולמו וקיימת לשאריו זכאות לקבלת הפנסיה על פי תקנון הקרן.

פנסיה חודשית המשולמת לעמית פעיל בקרן פנסיה אשר איבד את יכולתו לעבוד כמוגדר בתקנון הקרן.

כיסוי ביטוחי המעוגן בחוזה המאפשר פיצוי חודשי לטווח ארוך (לרוב עד גיל 67) במקרה בו המבוטח מאבד את יכולתו לעבוד, כמוגדר בפוליסה, כתוצאה ממחלה או מתאונה.

שם כללי לחלק מדמי הביטוח אשר מופנה לרכישת הכיסויים הביטוחים אותם בחר המבוטח בתוכנית

אפשרות העומדת בפני מבוטח בפוליסת מנהלים או בקרן פנסיה אשר סיים לעבוד אצל מעסיק אחד וטרם החל לעבוד אצל מעסיק אחר. בתקופה זו מתאפשר לו להמשיך ולשמר את הכיסויים הביטוחים בתוכנית ללא מרכיב חיסכון ובכך להבטיח את שמירת הזכויות והרצף

מונחים בתחום הבריאות והסיעוד

ביטוח המכסה הוצאות הכרוכות בקבלת טיפולים ושירותים רפואיים, כגון: תרופות, ניתוחים, בדיקות ואבחונים (נקרא גם ביטוח בריאות). ביטוח רפואי פרטי מספק כיסוי רפואי נוסף מעבר לכיסוי הניתן במסגרת ביטוח הבריאות הממלכתי וביטוח הבריאות המשלים של קופות החולים.

בביטוח סיעודי אי היכולת לבצע פעולות יומיומיות במלואן או מקצתם הינה הבסיס לתביעה. הפעולות היומיומיות הינן: לקום ולשכב, להתלבש ולהתפשט, להתרחץ ולהתגלח, לאכול ולשתות, לשלוט על הסוגרים, ניידות

ביטוח המעניק פיצוי חודשי למבוטח המצוי במצב סיעודי (מבוטח שאינו מסוגל לבצע בכוחות עצמו חלק מפעולות היום-יום או מבוטח תשוש נפש, כהגדרתם בפוליסה), המשולם לתקופה של מספר שנים או לכל משך חיי המבוטח, כפי שנקבע על–ידי המבוטח בעת רכישת הביטוח

ביטוח המעניק למבוטח פיצוי חד פעמי במקרה של מוות ונכות וכן מקרים תאונתים נוספים כגון שברים, כוויות וסיעוד. כמו כן ניתן בביטוח מסוג זה לרכוש גם אובדן כושר עבודה כתוצאה מתאונה בלבד.

אובדן כושר עבודה של המבוטח כתוצאה מתאונה בלבד לעסוק במקצוע ו/או עיסוק בהם עסק המבוטח ערב קרות מקרה הביטוח בשיעור של 25% לפחות. אובדן כושר עבודה העולה על 50% ייחשב כאובדן כושר מלא. כיסוי זה מעניק פיצוי יומי ,שנקבע מראש על ידי המבוטח, לתקופה קצרה ואינו מהווה פתרון ארוך טווח

ביטוח המעניק למבוטח פיצוי כספי אשר נקבע מראש במקרה של גילוי מחלה קשה מתוך רשימת המחלות המוגדרות בפוליסה.

פרק זמן העובר מרגע שהצטרפת לתוכנית ביטוח, ועד שהביטוח נכנס לתוקף.

פרק זמן העובר מקרות מקרה הביטוח ועד למועד בו מתחילה זכאותך לקבלת פיצוי בגין מקרה זה.

תנאי בפוליסה הקובע כי לא יהיה כיסוי למקרי ביטוח הקשורים למצבו הרפואי של המבוטח.​

מצבים בהם לא ישולם למבוטח תגמול מחברת הביטוח. בפוליסה קיימים חריגים כלליים (כמו: טרור, שימוש בסמים) והם חלים על כל אדם שרכש את הפוליסה. כמו כן קיימים חריגים אישיים הקשורים במצבו הרפואי של המבוטח לפני מועד הצטרפותו לביטוח.

כיסוי המקנה שיפוי (החזר הוצאות) בשל ביצוע ניתוחים פרטיים בישראל ואשר תגמולי הביטוח משולמים בו ללא תלות בזכויות המגיעות למבוטח בשב״ן.

כיסוי ביטוחי המתחשב בזכויות הניתנות במסגרת תוכנית השב״ן לביצוע ניתוחים פרטיים בישראל, ומשלים את ההפרש בין סך ההוצאות בפועל לבין סך ההוצאות להן זכאי המבוטח לקבל, על-פי תנאי השב״ן ובהתאם לתנאי הפוליסה.

כל קופת חולים מספקת למבוטחיה שירותים רפואיים בסיסיים (סל השירותים הבסיסי הקבוע בחוק) וכן מציעה לעמיתי הקופה להצטרף לתוכניות הכוללות שירותי בריאות נוספים (שב"ן)

מונחים בתחום ביטוח רכב

מסמך המופק ע"י חברת הביטוח ומאשר כי המבוטח לא הגיש תביעה לפוליסת הביטוח שלו לגבי אירוע זה. אישור זה נועד לצורך הגשת תביעה לצד ג'.

הפחתת שוויו של רכוש, כתוצאה מנזק שתוקן. הפיצוי בגין ירידות ערך מסוג זה, על ידי פוליסת ביטוח הרכב, כרוך בהשתתפות עצמית מצד המבוטח.

מסמך המופק ע"י חברת הביטוח לאחר הגשת תביעה לפוליסת הביטוח המקיף, ומפרט את הפסדי המבוטח, כתוצאה מהפעלת הפוליסה כגון חיוב השתתפות עצמית ודמי השבה לקדמות.

ביטוח המכסה את אחריותו של בעל הרכב במקרה שנגרם נזק לרכוש של גורם אחר.

אובדן מוחלט. נזק, אשר בעקבותיו נקבע על ידי השמאי, שהרכב יצא מכלל שימוש ואינו ניתן לתיקון או שהנזק עולה על שיעור מסוים משווי הרכב, בהתאם למוגדר בתנאי הפוליסה (לרוב מדובר על שיעור של 50% ומעלה).

כיסוי ביטוחי לרכב למקרה של נזק תאונתי מלא או חלקי, גניבה, פריצה, שריפה, סופות, שיטפונות ונזקי טבע נוספים (למעט רעידת אדמה). הביטוח המקיף מכסה הן נזקים לרכוש והן נזקים לצד שלישי.

כיסוי ביטוחי לנזק שגרם רכבו של המבוטח לרכב אחר או לרכוש של אדם אחר, בהתאם לגבולות האחריות. ביטוח זה אינו מכסה נזק שיגרם לרכבו או רכושו של המבוטח

הסכום הכספי הנדרש להשבת מצב הרכוש שניזוק לקדמותו. במידה ולא ניתן לתקן את הנזק, ערך הכינון ייקבע לפי עלות חלק/מוצר חדש באיכות זהה.

זכות המבטח לתבוע בשם המבוטח צד שלישי אשר גרם נזק לרכוש המבוטח. המבטח יוכל לממש זכות זו רק לאחר שהעביר למבוטח את מלוא סכום הפיצוי, בהתאם לתנאי הפוליסה.

מונחים בתחום ביטוח אחריות מקצועית

– גבול האחריות הינו סכום הביטוח אותו "רוכש" המבוטח לפי בחירתו במסגרת הפוליסה והוא הסכום המכסימלי אותו תשלם חברת הביטוח בגין תביעה ו/או תביעות שיחויב בהן בעל המקצוע. גבול האחריות מחולק לעיתים (לבחירת המבוטח) לגבול אחריות למקרה ולסה"כ גבול האחריות לתקופה.

בשל הסיכונים הכרוכים בעיסוק בענפי ההנדסה והאדריכלות רצוי ומומלץ שהעוסקים בענף ימשיכו לבטח את עצמם גם לאחר הפסקת פעילותם בתחום. זאת בשל העובדה כי הפוליסה לביטוח אחריות מקצועית הינה פוליסה המבוססת על יום הגשת התביעה, כפי שהוסבר לעיל, ולפיכך עלול בעל המקצוע להיתבע בעתיד, לאחר שהפסיק את פעילותו, בגין פרויקטים אותם ביצע בעבר.

פוליסת האחריות המקצועית מכסה תביעות אשר הוגשו ו/או אשר נודע עליהן לראשונה והובאו לידיעת חברת הביטוח בתוך תקופת הביטוח הנקובה בפוליסה. לפיכך, ישנה חשיבות גדולה להודיע לחברת הביטוח מיד עם קבלת מידע לגבי תביעה ו/או דרישה המוגשת נגד בעל המקצוע ו/או הודעה (בע"פ או בכתב) ו/או ידיעה על מקרה העלול להוות עילה לתביעה בעתיד. תביעה עליה נודע למבוטח לראשונה בתקופת הביטוח תכוסה במסגרת הפוליסה, גם אם האירוע המהווה עילה לתביעה אירע בתאריך מוקדם יותר לתאריך הנקוב בפוליסה. לצורך כך כוללת הפוליסה תאריך רטרואקטיבי.

חוק חוזה הביטוח קובע כי לאחר תקופת התיישנות לא ניתן לתבוע בגין מקרה ביטוחי. החוק קבע תקופות התיישנות שונות בענפי ביטוח שונים. אם ארע לכם מקרה ביטוחי חשוב לברר מהי תקופת ההתיישנות החלה על המקרה שלכם ולהגיש את התביעה בזמן.

גבול האחריות הינו סכום הביטוח אותו "רוכש" המבוטח לפי בחירתו במסגרת הפוליסה והוא הסכום המכסימלי אותו תשלם חברת הביטוח בגין תביעה ו/או תביעות שיחויב בהן בעל המקצוע. גבול האחריות מחולק לעיתים (לבחירת המבוטח) לגבול אחריות למקרה ולסה"כ גבול האחריות לתקופה. ההוצאות המשפטיות הכרוכות בטיפול במקרה הביטוח אינן נכללות במסגרת גבול אחריות זה ובאות בנוסף לו.

הסכום המכסימלי אותו תשלם חברת הביטוח עקב נזקים שנגרמו כתוצאה ממקרה אחד / סיבה אחת.

הסכום המכסימלי אותו תשלם חברת הביטוח עקב סך כל הנזקים שנגרמו במהלך תקופה הביטוח.

ביטוח האחריות המקצועית מכסה את בעל המקצוע בגין הפר חובה מקצועית שנעשה בתום לב, שמקורו במעשה ו/או במחדל, רשלנות, בטעות או בהשמטה, שנעשו או שנטען שנעשו ע"י המבוטח במסגרת עיסוקו של המבוטח כמפורט ברשימה (ע"פ הצהרתו בטופס ההצעה), ובכלל זה אחריותו השילוחית של המבוטח בגין הפר חובה כאמור לעיל על ידי מי מטעמו.

הפוליסה אינה מכסה התחייבויות חוזיות (להבדיל מחבויות חוקיות) ואינה מכסה אי-עמידה התחייבויות שאינן נובעות מהאמור לעיל.

מונחים בתחום ביטוח החיים

תהליך בו נבחן מצבו הרפואי של המועמד לביטוח בעת בקשתו לרכישת כיסוי ביטוחי. בתהליך זה חברת הביטוח תודיע בכתב למועמד לביטוח האם היא דורשת תנאים מיוחדים לקבלתו אשר שונים מתנאי הכיסוי האחידים. לכן לצורך רכישת הכיסוי נדרשת חתימתו על התנאים.

ביטוח אשר במקרה של אובדן כושר עבודה משחרר את המבוטח מהצורך להמשיך ולשלם את דמי הביטוח בגין התוכנית והכיסויים בה. בתקופה זו נשמרים כל הכיסויים הביטוחים ואף ממשיך החיסכון כפי שהיה ערב קרות מקרה הביטוח, בכפוף לתנאי הפוליסה.

webthenet עיצוב ובניית אתרים